Za najbolje moguće iskustvo na ovoj web prezentaciji
Ova stranica koristi kolačiće za najbolje moguće korisničko iskustvo. Nastavljajući da koristite našu web stranicu prihvatate upotrebu naših kolačića (eng. Cookies) (osnovnih kolačića). Kolačići sa zahtevanim obaveznim odobrenjem (analitički kolačići, funkcionalni kolačići, kolačići za personalizovani sadržaj) biće aktivni tek nakon njihove eksplicitne aktivacije. Ako pristanete na upotrebu kolačića, identifikacioni podaci će biti obrađeni od strane naših partnera (dobavljača kolačića i dobavljača IT usluga). Za ovu web stranicu i kolačiće odgovoran je Porsche SCG doo. Dodatne informacije o korišćenim kolačićima i njihovoj deaktivaciji mogu se naći u našoj strani o politici privatnosti i smernicama za kolačiće.
Aktivirati sve kolačiće
5 godina garancije

Dobra vožnja sa 5 godina garancije za sve modele!

 

Garancija

Uslovi važenja garancije

Da bi garancija važila u pomenutom periodu, kupac je dužan da:

 • se pridržava dobijenog Uputstva za upotrebu vozila i Servisnog plana (servisna knjižica);
 • sve popravke, kao i redovno održavanje izvodi isključivo u ovlašćenim servisima, uz overu Servisnog plana;
 • sve servisne radove izvodi po dinamici datoj u Servisnom planu i da se pri tom koriste isključivo originalni rezervni delovi i od proizvođača odobrena sredstva u skladu sa procedurama koje propisuje proizvodač;
 • obavesti davaoca garancije, odnosno ovlašćenog dilera o potrebi otklanjanja oštećenja, koja su pokrivena garancijom, neposredno po otkrivanju istog;
 • naknadna opremanja vozila dodatnim sistemima za zaštitu vozila od krađe obavi u ovlašćenom servisu za vozila marke "SEAT";

 

 • sva naknadna opremanja vozila elektronskim i/ili mehaničkim sistemima koje prethodno odobrava generalni uvoznik obavi u ovlašćenim servisima.

Kupac ima pravo i na otklanjanje kvarova i šteta koji nastanu na drugim delovima vozila, ako se pokaže da potiču od kvara ili štete koji su predmet zahteva za reklamaciju (posledične štete).
U slučaju neosnovane reklamacije kupac snosi sve nastale troškove po osnovu podnetog zahteva za reklamaciju.
Promenom vlasništva na vozilu garantni rok ostaje nepromenjen i ne menjaju se obaveze iz osnovne garancije.

Garancija

Slučajevi koji nisu pokriveni garancijom

Garancija ne pokriva nedostatak koji je nastupio kao posledica:

 • dejstva više sile (poplava, grom, zemljotres i sl.);
 • specifičnih uslova eksploatacije i rukovanja vozilom (sudar, loši putevi i sl.);
 • prirodnog trošenja komponenti vozila (pneumatici, kočne pločice, kočni diskovi, svećice, amortizeri, filteri, podešavanje vrata, haube i geometrije trapa, metlice brisaca i sl.);
 • ugradnje delova u vozilo koje nije odobrio proizvođač odnosno generalni uvoznik;
 • ugradnje / promena na vozilu koja nije obavljena u skladu sa uputstvima proizvođača;
 • korišćenja vozila suprotno nameni (u moto-sportu i sl.);
 • opterećenja vozila iznad ograničenja određenih Uputstvom za upotrebu;
 • upotrebe goriva, maziva, motornog i drugog ulja, rashladne tečnosti, sredstava za čišćenje i poliranje, koje ne zadovoljavaju od strane proizvođača propisan kvalitet ili se ne koriste shodno nameni i upustvu za upotrebu;
 • nepoštovanja Uputstva za upotrebu vozila i Servisnog plana koje je definisao proizvođač;
 • propusta kupca da odmah prijavi kvar ili protivljenja kupca da se odmah izvrši popravka. 

Garancija u 3., 4. i 5. godini

 U slučaju eventualne reklamacije u periodu 3., 4. i 5. godine važenja dodatne garancije van teritorije Republike Srbije i Republike Crne Gore, potrebno je da kupac o tome bez odlaganja obavesti ovlašćeni servis koji je vlasnik poslednjeg pečata u servisnoj knjižici. Refundacija troškova popravke je moguća samo kod prodavca ili u drugom servisu, koji je od strane proizvođača / importera ovlašćen za servisiranje predmeta kupovine na teritoriji Republike Srbiji i Republike Crne Gore, na osnovu prethodno dostavljene kompletne dokumentacije o popravci kod ovlašćenog servisa za vozila marke "SEAT" van teritorije Republike Srbije i Republike Crne Gore i ukoliko su zadovoljeni svi ostali preduslovi za ostvarivanje garantnih prava, a na osnovu garantnog lista.

Garancijski paket obuhvata:

 • dve ili tri godine za oštećenja laka / farbe (zavisno od modela)
 • deset godina na prorđavanje aluminijumske karoserije, bez perforacija;
 • dvanaest godina na prorđavanje potpuno pocinkovane karoserije, bez perforacija

Sva oštećenja laka i karoserije vozila koja su obuhvaćena garancijom, otklanjaju se isključivo popravkom oštećenih površina u ovlašćenom servisu.
Ova garancija ne isključuje niti utiče na prava koja su kupcu garantovana članom 54. Zakona o zaštiti potrošača.
Napomena: sve detaljnije informacije u vezi sa garancijom možete dobiti od vašeg SEAT dilera! 

Davalac garancije se obavezuje da obezbedi servisiranje svih isporučenih vozila u periodu od 7 godina od datuma isporuke.

Postupak ostvarivanja garancijskih prava

Za postupak ostvarivanja garancijskih prava važe sledeći uslovi:

 • Garancijsko pravo kupac može ostvariti kod prodavca ili u drugom servisu, koji je od strane proizvođača / importera ovlašćen za servisiranje predmeta kupovine na teritoriji Republike Srbije i Republike Crne Gore. U slučaju usmene prijave za ostvarivanje garancijskih prava, kupcu se mora uručiti pismena potvrda o prispeću prijave.
 • Ukoliko predmet kupovine zbog materijalnih nedostataka nije u funkciji, kupac je dužan da se javi najbližem servisu, koji je od strane proizvođača / importera ovlašćen za servisiranje predmeta kupovine.
 • Prodavac je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od prijema prijave za ostvarivanje garancijskih prava, odgovori kupcu, sa izjašnjenjem o podnetoj prijavi i predlogom rešavanja problema.
 • Zamenjeni delovi ostaju svojina proizvođača koje za njega preuzima i cuva ovlašćeni diler.
 • Za delove ugradene tokom otklanjanja neispravnosti u toku trajanja garancije, garantni rok počinje da teče ponovo samo za taj deo